Sử dụng ứng dụng Socialife™

Sử dụng ứng dụng Socialife™

Sử dụng ứng dụng Socialife™ từ Sony để xem tin tức, video và nguồn cấp dữ liệu mạng xã hội yêu thích của bạn tại một địa điểm. Màn hình chủ Socialife™ cung cấp tổng quan rõ ràng về hoạt động Facebook và Twitter™ của bạn bè, cùng với nguồn cấp dữ liệu tin tức mà bạn đã thuê bao. Ứng dụng này mã hoá màu và đặt kích thước bài viết để dễ đọc, thêm ảnh chụp và cắt hình ảnh khuôn mặt của bạn bè để minh hoạ cho mỗi câu chuyện.

Ứng dụng Socialife™ chỉ có ở một số thị trường.

Cách mở ứng dụng Socialife™

  1. Từ Màn hình Chủ của bạn, nhấn .
  2. Tìm và nhấn .