Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo zapisanych w telefonie

Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo zapisanych w telefonie

W widoku tabeli na karcie Zdjęcia w aplikacji Album można przeglądać miniatury zdjęć i nagrań wideo. Można również włączyć widok listy, zawierający wszystkie albumy, oraz wyszukiwać zawartość w poszczególnych folderach.

Przegląd karty Zdjęcia

Przegląd tabeli aparatu na smartfonach Sony
1 Widok tabeli zdjęć i nagrań wideo.
2 Całkowita liczba zdjęć i nagrań wideo.
3 Data i liczba elementów w poniższej grupie.
4 Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, aby je wyświetlić.
5 Przewiń ekran w górę lub w dół, aby wyświetlić zawartość.
6 Umożliwia przełączenie na widok listy z wszystkimi folderami zawierającymi obrazy i nagrania wideo zapisane w telefonie.
Przegląd listy aparatu na smartfonach Sony
7 Widok listy z wszystkimi folderami zawierającymi obrazy i nagrania wideo zapisane w telefonie.
8 Stuknij, aby powrócić do widoku tabeli na karcie Zdjęcia.
9 Liczba folderów zawierających obrazy i nagrania wideo.
10 Folder zawierający wszystkie zdjęcia zrobione aparatem telefonu.
11 Folder zawierający wszystkie nagrania wideo zarejestrowane aparatem telefonu.
12 Wszystkie pozostałe foldery zawierające obrazy i nagrania wideo pobrane lub skopiowane na telefon.

Aby wyświetlić zdjęcia i filmy w widoku tabeli

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 2. Znajdź i stuknij pozycję Album. Wszystkie zdjęcia i filmy zostaną wyświetlone w kolejności chronologicznej. Nagrania wideo są oznaczone symbolem .
 3. Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, aby je wyświetlić.
 4. Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.
Jeśli orientacja ekranu nie zmieni się automatycznie po obróceniu telefonu na bok, zaznacz pole wyboru Autoobracanie ekranu w obszarze Ustawienia > Wyświetlacz.

Aby wyświetlić zdjęcia i filmy w widoku listy

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 2. Znajdź i puknij pozycję Album > Zdjęcia.
 3. Stuknij pozycję . Na górze ekranu zostaną wyświetlone foldery zawierające zdjęcia i nagrania wideo zarejestrowane aparatem telefonu. Wszystkie inne foldery zawierające zdjęcia i nagrania wideo zapisane w telefonie zostaną wyświetlone w kolejności alfabetycznej.
 4. Stuknij folder, który chcesz otworzyć. Zawartość folderu zostanie wyświetlona w tabeli w porządku chronologicznym. Nagrania wideo są oznaczone symbolem .
 5. Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, aby je wyświetlić.
 6. Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.
Jeśli orientacja ekranu nie zmieni się automatycznie po obróceniu telefonu na bok, zaznacz pole wyboru Autoobracanie ekranu w obszarze Ustawienia > Wyświetlacz.

Jak zmienić rozmiar miniatur w aplikacji Album

 • Podczas oglądania miniatur zdjęć i nagrań wideo w aplikacji Album rozsuń dwa palce, aby je powiększyć, lub zbliż dwa palce, aby je pomniejszyć.

Jak pracować ze zbiorem zdjęć lub nagrań wideo w aplikacji Album

 1. Podczas wyświetlania miniatur zdjęć i nagrań wideo w aplikacji Album naciśnij , a następnie stuknij pozycję Wybierz elementy, aby włączyć tryb wyboru.
 2. Stuknij elementy, z którymi chcesz pracować. Wybrane elementy są otoczone niebieską ramką.
 3. Użyj narzędzi na pasku narzędzi na górze ekranu, aby pracować z wybranymi elementami.
Aby włączyć tryb wyboru, można również dotknąć i przytrzymać element, aż wokół niego zostanie wyświetlona niebieska ramka. Następnie można stuknąć kolejne elementy, aby je zaznaczyć.

Praca ze zdjęciami w aplikacji Album

W aplikacji Album można poddawać zdjęcia edycji. Można je na przykład przycinać, przypisywać do kontaktów oraz wykorzystywać jako tapety.

Jak powiększyć zdjęcie

 • Podczas oglądania zdjęcia, stuknij ekran dwukrotnie, aby je powiększyć. Ponownie stuknij dwukrotnie, aby je pomniejszyć.
 • Podczas oglądania zdjęcia, rozsuń dwa palce, aby je powiększyć, lub zbliż dwa palce, aby je pomniejszyć.

Jak obejrzeć pokaz swoich zdjęć

 1. Podczas wyświetlania zdjęcia naciśnij , a następnie stuknij pozycję Pokaz slajdów, aby rozpocząć wyświetlanie wszystkich zdjęć w albumie.
 2. Stuknij zdjęcie, aby zakończyć pokaz.

Jak obrócić zdjęcie

 1. Podczas wyświetlania zdjęcia naciśnij klawisz .
 2. Wybierz Obróć w lewo lub Obróć w prawo. Zdjęcie zostanie zapisane z nową orientacją.

Jak przyciąć zdjęcie

 1. Podczas wyświetlania zdjęcia naciśnij , a następnie stuknij pozycję Przytnij.
 2. Aby dostosować ramkę przycinania, dotknij jej krawędzi i przytrzymaj ją. Gdy przy krawędziach zostaną wyświetlone kwadraty, przeciągnij je do środka lub na zewnątrz, aby zmienić rozmiar ramki.
 3. Aby równocześnie zmienić rozmiar wszystkich stron ramki przycinania, dotknij jednego z czterech rogów i przytrzymaj go, aby wyświetlić kwadraty przy krawędziach, a następnie odpowiednio przeciągnij róg.
 4. Aby przenieść ramkę w inne miejsce na zdjęciu, dotknij obszaru wewnątrz ramki i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij ramkę na żądaną pozycję.
 5. Aby zapisać kopię przyciętego zdjęcia, stuknij pozycję Przytnij. Oryginalne, nieprzycięte zdjęcie pozostanie na karcie pamięci telefonu.

Jak użyć zdjęcia jako zdjęcia kontaktu

 1. Podczas wyświetlania zdjęcia naciśnij , a następnie stuknij Użyj jako > Zdjęcie kontaktu.
 2. Wybierz kontakt, do którego chcesz przypisać zdjęcie.
 3. W razie potrzeby przytnij zdjęcie.
 4. Stuknij pozycję Przytnij.

Jak użyć zdjęcia jako tapety

 1. Podczas wyświetlania zdjęcia naciśnij , a następnie stuknij Użyj jako > Tapeta.
 2. W razie potrzeby przytnij zdjęcie.
 3. Stuknij pozycję Przytnij.

Jak edytować zdjęcie

 • Podczas wyświetlania zdjęcia naciśnij , a następnie stuknij pozycję Edytuj zdjęcie.

Jak udostępnić zdjęcie

 1. Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
 2. W wyświetlonym menu stuknij aplikację, której chcesz użyć do udostępnienia wybranego zdjęcia, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby je wysłać.

Jak dodać geotag do zdjęcia

 1. Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij , aby otworzyć ekran mapy.
 2. Znajdź i stuknij na mapie lokalizację, z którą zdjęcie jest powiązane.
 3. Aby dostosować lokalizację na mapie, stuknij na mapie miejsce, w którym chcesz umieścić zdjęcie.
 4. Po zakończeniu stuknij OK, aby zapisać geotag i powrócić do przeglądarki zdjęć.
Zdjęcia oznaczone geotagami są wyświetlane razem z informacjami o lokalizacji. Stuknięcie tej ikony umożliwia wyświetlenie zdjęcia na mapie.

Jak usunąć zdjęcie

 1. Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
 2. Stuknij pozycję OK.

Praca z plikami wideo w aplikacji Album

Album pozwala oglądać nagrania wideo zarejestrowane za pomocą aparatu, pobrane lub skopiowane na kartę pamięci. Można również udostępnić nagrania wideo znajomym lub wysyłać je do usługi YouTube™.

Jak odtworzyć nagranie wideo

 1. Otwórz kartę Zdjęcia w aplikacji Album.
 2. W widoku tabeli lub listy znajdź nagranie wideo, które chcesz otworzyć.
 3. Stuknij nagranie wideo, aby je odtworzyć.
 4. Jeśli elementy sterujące odtwarzaniem są niewidoczne, stuknij ekran, aby je wyświetlić. Aby je ukryć, ponownie stuknij ekran.

Jak wstrzymać nagranie wideo

 1. Podczas odtwarzania nagrania wideo puknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
 2. Puknij pozycję .

Jak przewijać film wideo do przodu i do tyłu

 1. Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
 2. Przeciągnij znacznik na pasku postępu w lewo, aby przewinąć do tyłu, w prawo, aby przewinąć do przodu.

Jak regulować głośność nagrania wideo

 • Naciśnij klawisz głośności.

Jak udostępnić film wideo

 1. Podczas odtwarzania nagrania wideo naciśnij , a następnie stuknij pozycję Udostępnij.
 2. W wyświetlonym menu stuknij aplikację, której chcesz użyć do udostępnienia wybranego nagrania wideo, a następnie postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, aby je wysłać.
Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może nie być możliwe. Wysłanie niektórych elementów może być niemożliwe, jeśli rozmiar pliku jest byt duży.

Jak usunąć nagranie wideo

 1. W aplikacji Album stuknij nagranie wideo, które chcesz usunąć.
 2. Dotknij i przytrzymaj nagranie wideo, aby włączyć tryb wyboru. Wokół zaznaczonej miniatury nagrania wideo zostanie wyświetlona niebieska ramka.
 3. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję OK.